Program obnovy dediny 2010

Posledná aktualizácia: 19. apríla 2010

Pridelené dotácie z POD pre rok 2010:

Na základe rokovania Rady Environmentálneho fondu bolo pridelených 182 dotácií, z toho 166 obciam a 16 mikroregiónom. Celková pridelená suma činila 659.528,43 €.

Uspokojených bolo 33,6% všetkých žiadostí, pričom priemerná výška dotácie dosiahla 3.623,78 €.

  «Zoznam obcí a mikroregiónov podporených v POD 2010»

V mesiaci jún prebiehalo podpisovanie zmlúv s príjemcami dotácií  (viď harmonogram) na 5 regionánych stretnutiach. V prípade, že Vám termín nevyhovoval, kontaktuje nás na: Sekretariát pre Program obnovy dediny, 048/4374176, SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Usmernenia a podklady k zúčtovaniu dotácie:

  «Usmernenie pre zúčtovanie dotácie z POD pre rok 2010»

  «Príloha č.1: Zoznam dodávateľov»

  «Príloha č.2: Záverečné vyhodnotenie»

  «Harmonogram podpisovania zmlúv»

  «Informácia o postupe obce/MR po priznaní dotácie z POD pre rok 2010»

Do POD v roku 2010 zaslalo svoje žiadosti celkom 504 obcí a 37 mikroregiónov. Obce a mikroregióny uviedli spolu 541 požiadaviek na dotácie. Celková požadovaná suma bola 1.690.408,- €.

Z celkového počtu žiadostí bolo 99 na dotačný titul C8 - štúdie a projektové dokumentácie (18% z celkového počtu žiadostí), 221 na dotačný titul C9 - drobné realizácie (41%), 30 na dotačný titul C10 - osvetovo-propagačné aktivity (6%) a kombinovaných požiadaviek bolo 118 (22%). 73 žiadostí (13%) vzhľadom na nesplnenie formálnych kritérií nebolo posudzovaných.

Doposiaľ zverejnené dokumenty platné pre rok 2010:

Nové dokumenty pre rok 2011 budú zverejnené na tomto mieste v priebehu mesiaca september 2010.

  «Usmernenie platné k Programu obnovy dediny 2010»

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie v elektronickej forme:

  «Elektronický formulár pre MS Word»

  «Elektronický formulár pre Open Office»

  «Návod: Ako postupovať pri vyplňovaní formulára»