Program obnovy dediny 2011

Posledná aktualizácia: 18.októbra 2011

Pridelené dotácie z POD pre rok 2011:

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR bolo pridelených 60 dotácií, z toho 56 obciam a 4 mikroregionálnym združeniam obcí. Celková pridelená suma činila 218.494,00 €.

Uspokojených bolo 13,3% všetkých žiadostí, pričom priemerná výška dotácie dosiahla 3.642,- €.

  «Zoznam obcí a mikroregiónov podporených v POD 2011»

 

Žiadosť o pridelenie dotácie z POD na rok 2011:

Finančné zdroje na dotácie obcí a MR z POD poskytuje rezort životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu. SAŽP v tomto procese je poverená vecnou a finančnou administráciou dotácií, vrátane kontroly. Obce uzatvárajú zmluvy o poskytnutí dotácie s Environmentálnym fondom, o výške celkovej čiastky určenej na dotácie z POD rozhoduje minister životného prostredia.

Termín podávania žiadostí na rok 2011 bol 31.október 2010.

  «Usmernenie platné k Programu obnovy dediny 2011»

Žiadosť o poskytnutie podpory v elektronickej forme:

  «Elektronický formulár pre MS Word»

  «Elektronický formulár pre OpenOffice»

  «Návod: Ako postupovať pri vyplňovaní formulára»

 

Usmernenia a prílohy potrebné k zúčtovaniu dotácie:

  «Informácia o postupe po priznaní dotácie»

  «Príloha č. 1 zmluvy - Zoznam dodávateľov»

  «Príloha č. 2 zmluvy - Záverečné vyúčtovanie dotácie»