Program obnovy dediny 2012

Posledná aktualizácia: 24. apríla 2012

Pridelené dotácie z POD na rok 2012:

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR zo dňa 6.3.2012 bolo pridelených 122 dotácií, z toho 110 obciam a 12 mikroregionálnym združeniam obcí. Celková pridelená suma činí 459.377,38 €.

Uspokojených bolo 24,2 % všetkých žiadostí, pričom priemerná výška dotácie dosiahla 3.765,- €.

  «Zoznam obcí a mikroregiónov podporených v POD 2012»

Všetky rozhodnutia ministra ŽP o pridelní dotácie sú zverejnené na http://www.envirofond.sk/sk/Prehlady_dotacie.html .

Všetky zmluvy uzatvorené medzi Environmentálnym fondom a prijímateľmi dotácie sú zverejnené na http://www.envirofond.sk/sk/objednavky.html .

 

Fotoreportáž z podpisovania zmlúv simôžte pozrieť tu.

 

Zúčtovanie pridelených dotácií:

Termín zúčtovania dotácie je 31. október 2012.

Podklady potrebné k zúčtovaniu dotácie:

 Usmernenie pre príjemcov dotácie poskytnutejz Programu obnovy dediny 2012

 Príloha č. 2 Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie z Programu obnovy dediny

---------------------------------

Dokumenty na stiahnutie:

  Informácia o postupe obce / MR po priznaní dotácie

  Zoznam dodávateľov – vzor (príloha č.1 Zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie)

  «Usmernenie platné k Programu obnovy dediny 2012»

  «Elektronický formulár pre MS Word»

  «Elektronický formulár pre OpenOffice»

  «Návod: Ako postupovať pri vyplňovaní formulára»