Program obnovy dediny 2013

Posledná aktualizácia: 27. augusta 2013

 

 

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2013, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia zo dňa 30.5.2013 boli pridelené dotácie v celkovej výške 300.000,- €. Zoznam dotácií nájdete tu.


Upozorňujeme príjemcov dotácie, že zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu je účinná dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv - toto zabezpečuje SAŽP. Príjemca dotácie je povinný túto zmluvu zverejniť na svojej web stránke.

 

Dokumenty na stiahnutie platné pre rok 2013:

  «Usmernenie pre príjemcov dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fodnu v rámci POD 2013»

  «Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v Programe obnovy dediny za rok 2013»

--------------------------------------------------------------------------------------------

  «Informácia o postupe obce/MR po priznaní dotácie z POD 2013»

  «Doklad č.5 - Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k zabezpečeniu najmenej 5% z pridelenej výšky dotácie z iných zdrojov»

  «Doklad č. 6 Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k prácam a výdavkom súvisiacim s dotáciou»

  «Doklad č. 7 Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k výberu dodávateľa»

  «Doklad č.8 Určenie kontaktnej osoby»

  «Doklad č. 14 Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2013 do výšky schválenej dotácie a vlastného vkladu»

  «Doklad č.17 Pre drobné realizácie: údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  «Usmernenie platné k Programu obnovy dediny 2013»

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie v elektronickej forme:

  «Elektronický formulár pre MS Word»

  «Elektronický formulár pre Open Office»

  «Návod: Ako postupovať pri vypĺňaní formulára»

 

 

Časový harmonogram riadenia Programu:

31.10.2012             Podávanie žiadostí

11.2012 - 12.2012 Spracovanie žiadostí

01.2013 - 04.2013 Hodnotenie a rozhodovanie

05.2013 - 06.2013 Podpisovanie zmlúv

05.2013 - 10.2013 Realizácia projektov a zúčtovanie dotácií