Program obnovy dediny 2015

Posledná aktualizácia: 22. júna 2015

 

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a v Programe obnovy dediny – Zelená dedina za rok 2015, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny zo dňa 14.4.2015 bola poskytnutá podpora nasledovným žiadateľom:

Zoznam podporených žiadateľov vrátane rozhodnutí

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, budú odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny – Zelená dedina za rok 2015 spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 «Usmernenie pre príjemcov dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu Programu obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku (POD-ZKŽP) a Programu obnovy dediny – Zelená dedina (POD-ZD) v roku 2015» 

 «Formulár Príloha č. 2 Zmluvy - Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny – Zelená dedina za rok 2015» 

 «Zoznam dokladov k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie» 

 «Doklad č.3: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k zabezpečeniu najmenej 5% nákladov z iných zdrojov»

 «Doklad č.4: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k prácam a výdavkom súvisiacim s dotáciou»

 «Doklad č.5: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k výberu dodávateľa»

 «Doklad č.6: Čestné vyhlásenie k neuplatneniu si práva na odpočítanie DPH»

 «Doklad č.7: Určenie kontaktnej osoby»

 «Doklad č.14: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2015 do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov»

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 «Program obnovy dediny 2015 - podrobný postup pri registrácii do webovej aplikácie webPOD»

 «Program obnovy dediny 2015 - Zlepšovanie kvality života na vidieku: Usmernenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie»

 «Program obnovy dediny 2015 - Zelená dedina: Usmernenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie»

 «Program obnovy dediny 2015 - žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie - VZOR»

 «Program obnovy dediny 2015 - zoznam povinných príloh»

 «Povinná príloha č.9: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2015 »

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese  podinfo@sazp.sk.

Ostatné kontakty sú uvedené v súbore v časti Dokumenty na stiahnutie