Program obnovy dediny 2016

Posledná aktualizácia: 10. mája 2016

 

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a v Programe obnovy dediny – Zelená dedina za rok 2016, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny zo dňa 02.03.2016 bola poskytnutá podpora nasledovným žiadateľom:

Zoznam podporených žiadateľov vrátane rozhodnutí

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so základnými informáciami a pokynmi týkajúcimi sa ďalšieho postupu.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Usmernenie pre príjemcov dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2016 k čerpaniu poskytnutej podpory

Príloha č. 2 Zmluvy: Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny – Zelená dedina za rok 2016

Usmernenie k podpisu Zmluvy formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny 2016

Zoznam dokladov k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie pre rok 2016

Doklad č.3: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie
k zabezpečeniu najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov

Doklad č.4: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k prácam
a výdavkom súvisiacim s dotáciou 
 

Doklad č.5: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k výberu dodávateľa 

Doklad č.6: Čestné vyhlásenie k neuplatneniu si práva na odpočítanie DPH 

Doklad č.7: Určenie kontaktnej osoby pre projekt POD 2016  

Doklad č.13: Položkovitý rozpočet na projekt Programu obnovy dediny 2016
do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov - pre obec bez štatútu mesta

Doklad č.13: Položkovitý rozpočet na projekt Programu obnovy dediny 2016
do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov - pre mikroregionálne združenie obcí