Program obnovy dediny 2017

Posledná aktualizácia: 3. júla 2017

 

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny zo dňa 30. marca 2017 bola poskytnutá podpora nasledovným žiadateľom:

Zoznam podporených žiadateľov vrátane rozhodnutí

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny spolu so základnými informáciami a pokynmi týkajúcimi sa ďalšieho postupu.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Usmernenie pre príjemcov podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017 k čerpaniu poskytnutej podpory

Doklad č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k nedočerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie

Príloha č. 2 Zmluvy: Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku za rok 2017

Zoznam dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2017

Doklad č. 3: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k zabezpečeniu najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov

Doklad č. 4: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k prácam a výdavkom súvisiacim s dotáciou

Doklad č. 5: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k výberu dodávateľa

Doklad č. 6: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k neuplatneniu si práva na odpočítanie DPH

Doklad č. 7: Určenie kontaktnej osoby pre projekt

Doklad č. 13: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2017 do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov

Usmernenie č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny