Súťaž Dedina roka 2003

Posledná aktualizácia: 26. novembra 2010

Druhý ročník súťaže pod názvom „Dedina roka 2003“ zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia pod záštitou Ministerstva životného prostredia a v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny. V tom roku prevzal nad ňou záštitu prezident Slovenskej republiky.

Charakter kritérií a hodnotenie sa nieslo v duchu motta európskej súťaže pre rok 2004: „Cestou k jedinečnosti“, pričom bola hodnotená ojedinelosť a originalita prístupov a myslenia obyvateľov a užívateľov v slovenskej dedine pri uskutočňovaní obnovy v rámci trvaloudržateľného rozvoja so zreteľom na zachovanie typických čŕt a svojej osobitosti. Do súťaže sa celkom prihlásilo 21 obcí z celého Slovenska, ktoré využili skvelú príležitosť prezentovať svoje úspechy, krásy a výnimočností slovenskej dediny.

Hlavnými oblasťami hodnotenia súťažiacich obcí bolo posilnenie a integrácia poľného a lesného hospodárstva v regionálnom kontexte, zachovanie a rozvoj tradičných miestnych remeselných zručností, ekologicky únosné zachádzanie s vodami a energiami, ako aj využívanie druhotných surovín, symbióza hodnotného starého a nového moderného stavebného fondu, ako aj miestne typický a zdrojovo transparentný rozvoj sídla, rozvoj a udržiavanie kultúrnej krajiny v ekologických súvislostiach, posilnenie identity a sebauvedomenia obyvateľov dediny, najmä prostredníctvom kultúrnych iniciatív a ďalšieho vzdelávania priamo v dedine, znovuoživenie tradičných a udržanie súčasných kultúrnych a sociálnych hodnôt a ustanovizní až po zapojenie všetkých generácií, pohlaví, národností rovnako ako telesne a duševne postihnutých na hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom živote obce.

Prihlásené obce hodnotila hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov partnerských organizácií ako Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny, Agentúra pre rozvoj vidieka, Združenie miest a obcí Slovenska, Vidiecky Parlament na Slovensku, zástupcovia všetkých samosprávnych krajov.

  «Výsledky súťaže»

Čestné ceny súťaže „Dedina roka 2003” udelil prezident SR Rudolf Schuster vo víťaznej obci Hrušov začiatkom roka 2004. Ocenené obce získali zároveň nárok na dotáciu v Programe obnovy dediny 2004. Víťazná obec získala titul „Dedina roka 2003” a reprezentovala Slovenskú republiku v európskej súťaži o „Európsku cenu obnovy dediny 2004“, kde získala Európsku cenu obnovy dediny za mimoriadne výsledky v jednotlivých alebo viacerých oblastiach rozvoja dediny.

Fotogaléria: