Súťaž Dedina roka 2007

Posledná aktualizácia: 26. novembra 2010

Liptovská Teplička

Na konferencii Cesta slovenskej dediny do Európy v marci 2007 bol vyhlásený 4. ročník súťaže Dedina roka. Vyhlasovateľmi súťaže boli Slovenská agentúra životného prostredia pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Spolkom pre obnovu dediny.

Do súťaže sa celkom prihlásilo 20 obcí z celého Slovenska. Súťažiace obce museli prezentovať komplexne vykonávaný rozsah obnovy dediny vo všetkých kategóriách, pričom bola hodnotená ojedinelosť a originalita prístupov a myslenia obyvateľov a užívateľov v slovenskej dedine pri uskutočňovaní obnovy v rámci trvaloudržateľného rozvoja so zreteľom na zachovanie typických čŕt a svojej osobitosti. Charakter kritérií a hodnotenie sa nieslo zároveň v duchu motta európskej súťaže pre rok 2008: „Budúcnosť cestou spoločenských inovácií“.

Prihlásené obce hodnotila komisia zložená zo starostov víťazných obcí z minulých ročníkov súťaže a zo zástupcov partnerských organizácií: Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny, Agentúra pre rozvoj vidieka, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Vidiecky Parlament na Slovensku, DEXIA banka Slovensko, zástupcovia všetkých samosprávnych krajov. Zároveň prebehlo na stránkach «www.e-obce.sk» internetové hlasovanie o „naj“ obec, ktoré zorganizovala nezisková organizácia TERRA GRATA.

Komisia skonštatovala mimoriadne vysokú úroveň všetkých prihlásených obcí. Všetky obce môžu byť príkladom úspešného budovania občianskej spoločnosti. Sú to obce, ktoré sa rozvíjajú aj po ekonomickej stránke, snažia sa efektívne hospodáriť a spolupracovať s miestnymi podnikateľmi. V každej obci výrazne dominuje školstvo, ktoré sa aktívne zúčastňuje na živote obce, pričom sa úspešne rozvíja a podporuje hlavne regionálna a environmentálna výchova. Komisia skonštatovala, že v mnohých obciach sa venujú sociálnej oblasti – nielen starostlivosti o marginalizované a neprispôsobivé skupiny obyvateľstva hľadaním možností ich zamestnania, ale aj o dôchodcov realizáciou komplexných systémov sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Všetky obce vynikajú v oblasti udržiavania ľudových tradícií a folklóru. V každej z nich dominuje aktívna účasť občanov na živote obce, každá z nich je životaschopnou komunitou. Každá obec je schopná získavať finančné zdroje z rôznych podporných fondov a nadácií.

Na druhej strane však komisia skonštatovala, že v obciach zaostáva starostlivosť o celkový vzhľad obce, obce majú medzery v uplatňovaní adekvátneho stavebného poriadku, či regulatívov vo výstavbe. Obce by mali v budúcnosti venovať väčšiu pozornosť práve svojej vizuálnej stránke, lebo túto najviac hodnotia tam prichádzajúci návštevníci. Komisia upozornila na hrozbu, ktorú prinesie nové programovacie obdobie tým, že umožní realizáciu narýchlo a nekvalitne spracovaných projektových dokumentácií a nevhodných riešení pre vidiecke prostredie, čím hrozí strata identity tej ktorej obce. Komisia vyzvala všetky obce Slovenska na hlbšiu a intenzívnejšiu spoluprácu s odborníkmi v záujme zachovania a obnovy charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny.

  «Výsledky súťaže»

Čestné ceny súťaže „Dedina roka 2007” udelil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia vo víťaznej obci Liptovská Teplička v novembri 2007. Ocenené obce získali zároveň nárok na dotáciu v nasledujúcom roku pri podaní úspešného projektu do Programu obnovy dediny.

V decembri roku 2007 prijal prezident SR Ivan Gašparovič zástupcov ocenených obcí a vyhlasovateľov súťaže v Prezidentskom paláci.

Liptovská Teplička reprezentovala Slovenskú republiku v roku 2008 v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny a získala Európsku cenu obnovy dediny za komplexný, trvaloudržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže a bojovala vo finále o prvenstvo s víťaznou obcou Sand in Taufers.

Fotogaléria: