Výsledky súťaže o Európsku cenu obnov dediny 2008

 

Európska cena obnovy dediny 2008:

Sand in Taufers, Južné Tirolsko, Taliansko

 

Kandidáti na víťazstvo

zároveň získavajú ocenenie: Európska cena obnovy dediny za komplexný, trvaloudržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže:

Liptovská Teplička, Slovensko

Ascha, Bavorsko, Nemecko

Maikammer, Porýnie – Falcko, Nemecko

Seeham, Salzburg, Rakúsko

Urnäsch, Appenzell Ausserrhoden, Švajčiarsko

 

Európska cena obnovy dediny za komplexný, trvaloudržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže

Gaschurn, Vorarlberg, Rakúsko

Mompach, Luxemburg

Nebelschütz, Sasko, Nemecko

Rohrlack, Brandenbursko, Nemecko

Schönbach, Dolné Rakúsko, Rakúsko

 

Európska cena obnovy dediny za mimoriadne výsledky v jednotlivých alebo viacerých oblastiach rozvoja dediny

Brontallo, Tessin, Švajčiarsko

Dechow, Mecklenburg-Vorpommern, Nemecko

Dolenja vas, Slovinsko

Eckstedt, Durínsko, Nemecko

Elsendorp, Holandsko

Havlovice, Česká republika

Hügelland južne od Grazu, Štajersko, Rakúsko

Incourt, Valónsko, Belgicko

Kazár, Nógrád, Maďarsko

Kuniów, Opole, Poľsko

Liptál, Česká republika

Radenthein, Korutánsko, Rakúsko

Ramsdorf, Severné Porýnie - Westfálsko, Nemecko

Romrod, Hessensko, Nemecko

Roßbach, Sasko – Anhaltsko, Nemecko

Steffeshausen, Nemecky hovoriace spoločenstvo, Belgicko

Umhausen, Tirolsko, Rakúsko

Wienhausen a Eicklingen, Dolné Sasko, Nemecko

 

Pochvalné uznanie za mimoriadne výsledky

žiadny účastník

 

Doplňujúce informácie k víťazovi a Liptovskej Tepličke

 

Sand in Taufers, Južné Tirolsko, Taliansko

Sand in Taufers má 5.100 obyvateľov a obnovu dediny naštartovali v roku 2000. Tá vychádza z poznatku, že základné a celoživotné vzdelávanie sú kľúčom k trvaloudržateľnému rozvoju obce a že bohatstvo myšlienok obyvateľov predstavuje popri výhodnej prírodnej a ekonomickej polohe najhodnotnejší potenciál obce. Toto nasadenie, ako aj požiadavka trvalej udržateľnosti, vysoký stupeň tematických, priestorových a interkomunálnych sietí v spojení s príkladnými spoločenskými inováciami  presvedčili porotu

Ako červená niť sa cez všetky oblasti života tiahne podpora vzdelávacích iniciatív: ročne usporiadajú cez 80 vzdelávacích podujatí s cca 900 účastníkmi, majú vytvorené tzv. „Spoločenstvo pre ďalšie vzdelávanie“, ktoré zostaví ročne dva vzdelávacie programy, disponujú viacerými vzdelávacími centrami vybavenými modernou výukovou technikou, či multimediálnou knižnicou, pre občanov vydávajú tzv. vzdelávacie šeky.

Veľmi významnú úlohu zohráva aj kvalifikovanosť spolupracovníkov samosprávy obce. Angažovanosť a osobná iniciatíva občanov je v Sande nielen prípustná, ale povýšili ju na najdôležitejší riadiaci prvok v rozvojovom procese, čo obec všemožne podporuje – jednak infraštruktúrou, jednak školeniami o možnostiach účasti občanov, jednak prednáškami expertov a impulznými podujatiami, ktoré prinášajú rozhodnutia a nové témy.

Ďalšími ťažiskami rozvoja sú:

-          budovanie povedomia, informácie a aktivity v oblasti obnoviteľných zdrojov a úspor energie: energetický koncept, nízkoenergetické domy, nasadenie veternej, vodnej, zemskej energie a fotovoltaických článkov, roľnícka bioplynová jednotka na výrobu elektrického prúdu, ktorá slúži príkladom aj mimo územia severného Talianska; realizácia tzv. domu energie;

-          nosné aktivity v oblasti ekonomiky a poľnohospodárstva: syrový festival s návštevnosťou cez 10.000 návštevníkov, aktívne farmy v údolí Ahrntal, ktoré sú postavené na atraktívnej ponuke a profesionálnom marketingu; koncepcia turizmu, ktorá považuje za rovnocenných partnerov prírodu a ekonomiku na jednej strane a hostí a domácich obyvateľov na strane druhej;

-          v oblasti ochrany prírody: novovytvorený náučný chodník, početné chránené oblasti a biotopy, obnova kúpaliska na prírodné jazero, „dom prírodného parku“ v centre obce, ktorý približuje návštevníkom jedinečnosť okolitých hôr vo všetkých jeho podobách; budovanie povedomia o prírodných hodnotách v škôlke a škole;

-          mobilita a sídelná štruktúra: kvalitná sanácia budov vytvárajúcich obraz obce a vytvorenie atraktívneho centra, ktorý plní početné funkcie; rozumný koncept dopravy, ktorý obmedzuje motorizovanú dopravu a podporuje chodcov a cyklistov; individuálne iniciatívy podnikateľov, ktorí podporujú a odmeňujú aktivity svojich zamestnancov zamerané na obmedzenie dopravy; Citybus poháňaný obnoviteľnou energiou spájajúci centrum obce Sand in Taufers s okolitými sídlami;

-          kultúra a identita: projekt „Kultúrna míľa“ – 31 miest s historickým kultúrnym, rozvojovým, ekonomickým a umeleckým významom bolo spracovaných do podoby brožúrky; zabezpečenie  starých vedomostí a starých techník, čo nielen zachováva identitu, ale zhodnocuje sa aj v turizme;

-          moderné sociálne zariadenia: starostlivosť o starých ľudí, letná detská škôlka, byty pre starších vo vlastníctve obce, „Jesť na bicykli“, sociálny obvod s množstvom služieb, „tichá“ susedská výpomoc; mnohoraký, príkladný projekt „Otvorená práca s mládežou“, ženský spolok (diskusie, motivácia, ďalšie vzdelávanie – napríklad pre mladé podnikateľky); „Dom pre Brazíliu“ a ďalšie charitatívne zbierky so silnou účasťou obyvateľstva.

Sand in Taufers presviedča veľkým množstvom navzájom zosieťovaných a prepojených projektov, ktoré sú zahrnuté v lokálnych, regionálnych a medzinárodných konceptoch a ktoré predstavujú markantné míľniky na ceste k budovaniu demokratickej  a na budúcnosť orientovanej vzdelávacej obce s vysokou kvalitou života. Sociálne, ekonomické, kultúrne a ekologické aspekty sú zohľadňované rovnakým spôsobom, čo v kombinácii s veľmi výrazným povedomím pre riešenie problémov, hlavne v oblasti ochrany klímy a pre nové požiadavky prinášajúce permanentná spoločenská zmena a jasnou orientáciou na inovácie potvrdzujú, že Sand in Taufers naplno nasadil trvaloudržateľný rozvojový proces, ktorý prinesie ešte veľa pozitívnych úspechov.

 

Liptovská Teplička, Slovensko:

„okúzľuje všestranným rozvojom, ktorý sa snaží vyhovieť požiadavkám na poľnohospodárstvo, výstavbu, sociálny, ekonomický a ekologický rozvoj. Príkladným je jednoznačný prechod na biologicko – ekologické hospodárenie na lúkach a pasienkoch už v prvých okamihoch rozvoja obce, čo poukazuje na zodpovedný prístup k zachovaniu aj v európskom meradle jedinečnej kultúrnej krajiny. Vysokou mierou oslovujú aj ďalšie aktivity, ako miestne komunikácie obmedzené uvedomelým spôsobom, úspešné turistické iniciatívy, prierezové prístupy k obehu produktov, angažovaná starostlivosť o tradície, mimoriadne inovatívna škola, výrazné otvorenie sa pre moderné informačno – komunikačné médiá prostredníctvom vlastnej miestnej televízie s týždňovým regionálnym programom a v neposlednom rade príkladná spolupráca s rómskou komunitou, ktorá tvorí 25% miestneho obyvateľstva a ktorú sa obec snaží integrovať, ale nie asimilovať.“

Fotoreportáž zo slávnostného odovzdávania ocenení v Koudume, Holandsko