Súťaž Dedina roka preveruje úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku. Prezentuje úspechy, výnimočnosť slovenskej dediny a tvorivej práce jej predstaviteľov a obyvateľov na rozvoji ich domova a povzbudzuje ich do ďalších aktivít. Zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na snahu slovenských dedín priblížiť sa obnove obcí na európskej úrovni. Súťaž zároveň upriamuje pozornosť verejnosti a politikov na fakt, že vidiecky priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou Slovenska a na snahu predstaviteľov vidieka upevniť jeho postavenie v politike a spoločnosti.

Víťaz národného ročníka je nominovaný do súťaže o „Európsku cenu obnovy dediny“, ktorú od roku 1990 s dvojročnou pravidelnosťou vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni (Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung – ďalej len ARGE). Slovenská republika ako člen tohto medzinárodného pracovného spoločenstva v roku 2002 prvýkrát vyslala svojho reprezentanta – víťaza národnej súťaže. Bola to obec Soblahov (okres Trenčín) ako víťazná obec súťaže Dedina roka 2001, v roku 2004 obec Hrušov (okres Veľký Krtíš) ako Dedina roka 2003, v roku 2006 obec Vlachovo (okres Rožňava) ako Dedina roka 2005, v roku 2008 obec Liptovská Teplička (okresu Poprad) ako Dedina roka 2007, v roku 2010 obec Dobrá Niva (okres Zvolen) ako Dedina roka 2009, v roku 2012 Oravská Lesná (okres Námestovo) ako Dedina roka 2011, v roku 2014 Malé Dvorníky (okres Dunajská Streda) ako Dedina roka 2013, v roku 2016 Spišský Hrhov (okres Levoča) ako Dedina roka 2015 a v roku 2018 nás bude reprezentovať Oravská Polhora (okres Námestovo) ako víťazná obec súťaže Dedina roka 2017.

Reprezentovanie Slovenskej republiky je náročné, obce musia splniť kritéria a podmienky súťaže o Európsku cenu obnovy dediny týkajúce sa realizácie komplexnej škály obnovy dediny v súvislosti s mottom súťaže. Charakter kritérií a hodnotenie národnej súťaže Dedina roka sa vždy nesie v duchu motta európskej súťaže, pričom sa v prvom rade hodnotí ojedinelosť a originalita prístupov a myslenia obyvateľov a užívateľov v slovenskej dedine pri uskutočňovaní obnovy v rámci trvalo udržateľného rozvoja so zreteľom na zachovanie typických čŕt a svojej osobitosti.

Vyhlasovateľom súťaže sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, s. d..

Predmet súťaže a zameranie hodnotených oblastí:

         1.          Dedina ako hospodár

existencia podnikov, závodov a iných hospodárskych zariadení, súčinnosť poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a obce, ekologicky únosné a racionálne využívanie a zaobchádzanie so zdrojmi a surovinami a ich využitie v miestnej výrobe, pestovateľstvo, ovocinárstvo a chovateľstvo, predaj z dvora,  vytváranie podmienok pre zvyšovanie zamestnanosti v obci.

         2.          Dedina ako maľovaná

harmonický obraz dediny, čitateľný prejav stavebného poriadku s rešpektovaním znakov tradičnej regionálnej architektúry v novej výstavbe, súlad starého s novým, rozsah a charakter obnovených objektov, dôraz na drobnú architektúru a detail, vzhľad obce a čistota v obci.

         3.          Dedina ako klenotnica

ochrana a starostlivosť o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo (kultúrno-historické objekty, urbanistické štruktúry, tradičná ľudová kultúra, zachovávanie tradícií, zvykov a zručností, atmosféra a originalita, miestna hrdosť).

         4.          Dedina ako pospolitosť

školstvo, sociálna starostlivosť, šport a oddych, rozsah a rôznorodosť spolkovej, klubovej a inej záujmovej činnosti, podmienky pre stretávanie, kultúrno-spoločenské a športové podujatia, výchova, vzdelávanie a osveta, komunikácia a práca s ľuďmi s dôrazom na marginalizované skupiny, zapojenosť občanov do aktivít obce.

         5.          Dedina ako partner

vytváranie partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni, medzinárodná spolupráca, výmena skúseností, existencia strategických a rozvojových dokumentov, účasť laickej a odbornej verejnosti v plánovaní.

         6.          Dedina ako hostiteľ

pohostinnosť, existencia a kvalita zariadení cestovného ruchu, možnosti ubytovania a stravovania v obci, prístup k informáciám,  propagácia, náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, oddychové miesta, iné atraktivity v území.

         7.          Dedina ako záhrada

starostlivosť o krajinu, životné prostredie a sídelnú zeleň, ochrana a tvorba krajinotvorných prvkov, zachovanie pôvodného genofondu, podpora a využívanie technológií šetrných k životnému prostrediu, ochrana vody, ovzdušia a nakladanie s odpadmi, tvorba a využívanie verejných priestranstiev vrátane predzáhradiek, environmentálna výchova a vzdelávanie.

Vyhlásenie súťaže: dňom zverejnenia podmienok a pravidiel súťaže.

Podmienky účasti:

Súťažiace obce musia:

  • prezentovať komplexne vykonávaný rozsah obnovy dediny vo všetkých siedmych hodnotených oblastiach, pričom ciele by nemali byť plnené iba obecným úradom, ale aj ďalšími partnermi (občania, organizácie, podnikatelia, mikroregión),
  • na dosiahnutie cieľov vo všetkých oblastiach mať k dispozícii koncepčné dokumenty vypracované na princípe udržateľného rozvoja a charakterizované víziou, fantáziou a odvahou,
  • dosahovať ciele dlhodobo úspešnými metódami a stratégiami, ako sú zvýšené vlastné iniciatívy a účasť obyvateľstva, dialóg politikov, expertov a vlastníkov s obyvateľmi, zvláštny dôraz na kooperácie v susedskom a komunálnom partnerstve,
  • v termíne zaslať prihlášku a kompletne vyplnené všetky oblasti hodnotenia na Sekretariát pre POD.

Do súťaže sa môžu prihlásiť aj obce, ktoré sa zúčastnili minulých ročníkov súťaže, okrem víťazných držiteľov titulu Dedina roka.

Hodnotenie súťaže:

Do súťaže sa obce prihlasujú samé alebo impulz na prihlásenie môže dať ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska. Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a predpísaného formulára podľa jednotlivých oblastí hodnotenia zo strany obce. Podklady obcí sú následne predmetom hodnotenia Národnej hodnotiacej komisie, ktorá pozostáva zo zástupcov Slovenskej agentúry životného prostredia, Ministerstva životného prostredia SR, Spolku pre obnovu dediny, Združenia miest a obcí na Slovensku, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Agentúry pre rozvoj vidieka, Národného osvetového centra, Vidieckeho parlamentu na Slovensku, Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu, prípadne zástupcu regionálnej samosprávy podľa príslušnosti obce v rámci kraja.

Predmet hodnotenia:

  • Komplexnosť vyplnenia prihlášky
  • Komplexnosť vyplnenia formulára za 7 oblastí hodnotenia
  • Predmet hodnotenia stupeň / významnosť plnenia cieľov obnovy dediny
  • Uplatnené metódy a techniky práce
  • Podporné prílohy a fotodokumentácia

Vyhlásenie výsledkov súťaže: 

Výsledky súťaže sú zverejnené po záverečnom rokovaní Národnej hodnotiacej komisie. Ceny súťaže Dedina roka sú čestné, udeľujú sa vo víťaznej obci počas záverečnej slávnosti. Okrem 7 ocenení v súťažných kategóriách môže byť udelené aj ďalšie ocenenia podľa aktuálnej situácie.

Víťazná obec a ocenené obce získajú vecné a finančné odmeny podľa podmienok a pravidiel súťaže pre aktuálny ročník. Obce sú zároveň prezentované v rámci projektu Škola obnovy dediny a v rámci projektu Spolku pre obnovu dediny Inšpiračná škola vidieka, a na konferenciách, seminároch a výstavách organizovaných Slovenskou agentúrou životného prostredia v rámci Programu obnovy dediny.

Obec, ktorá preukáže najlepšie komplexné výsledky vo všetkých hodnotených oblastiach, získa titul Dedina roka a s ňou právo reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži v nasledujúcom roku.